Avtalsvillkor Internettjänster

Gäller domäner, webbhotell, e-post, internetservrar, DNS mm

Oribium AB
Skogsvägen 5
374 34 Karlshamn
Org Nr 556855-2870

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandena mellan Oribium AB, nedan nämnt Oribium, och kund. Villkoren avser de av Oribium tillhandahållna tjänsterna. Oribiums meddelande till kund sker via epost, brev eller genom publicering på hemsida. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande/publicering om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Oribium tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida http://oribium.se/.

Avtal skall anses ha träffats i och med att Oribium registrerar kunds beställning alternativt kunden själv registrerar sig på Oribiums hemsida. Bekräftelse på beställning skickas via e-post till vid beställningen angiven epostadress. Oribium förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund ifall kunden kan antas ej följa dessa allmänna villkor för tjänsten. Abonnemanget löper med bindningstid angiven vid beställningen.

2. Avgifter

Avgift för tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad tjänst vid beställningsdatumet. Avgiften erläggs alltid i förskott och betalas per år, om inget annat anges. Betalning skall vara Oribium tillhanda inom den tid som anges på fakturan. Vid försenad betalning debiteras lagreglerad påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader. Om kunden helt eller delvis dröjer med betalning efter på påminnelsen angiven tid äger Oribium rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet för tjänsten i fråga samt slutfakturera kund.

Kund skall inom skälig tid meddela Oribium om fakturan anses felaktig. Sker inte detta förfaller i regel kundens rätt att invända mot fakturan. Skälig tid är, om inte särskilda skäl föreligger, 10 dagar efter fakturan mottagits.

Kund ansvarar för betalning av alla avgifter som hänför sig till avtalet. Om kund inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening, driftavbrott eller annan omständighet som kan hänföras till kund, skall detta inte befria kunden från skyldigheten att erlägga tillämpliga avgifter. Om betalning inte sker kan det resultera i att kundens samtliga tjänster hos Oribium spärras och att innehåll i kundens tilldelade lagringsutrymme raderas. Periodavgifter debiteras även vid spärrad tjänst. Alla kundens betalningar kan av Oribium hänvisas till den äldsta av de obetalda räkningarna. När det gäller ett domännamn blir detta även fritt för andra att registrera.

Kund skall skriftligen via brev meddela Oribium vid ändring av faktureringsadress.

3. Avtalstid Webbhotell, SSL-certifikat och Internetservrar

Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett (1) år per gång vid utebliven uppsägning. Uppsägningen skall vara Oribium tillhanda senast fyrtiofem (45) dagar innan avtalstiden löper ut. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och skall ske via brev. Att ej betala faktura betraktas ej som uppsägning.

4. Avtalstid .se-domäner

Avtal som avser .se-domäner, och i förekommande fall tillhörande DNS- och vidaresändningstjänster, förlängs automatiskt med ett (1) år varje gång. Uppsägningen skall vara Oribium tillhanda senast fyrtiofem (45) dagar innan avtalstiden löper ut. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och skall ske via brev. Att ej betala faktura betraktas ej som uppsägning.

5. Avtalstid generiska domäner, som .com .net och .org-domäner

Avtal som avser dessa domäner, och i förekommande fall tillhörande DNS- och vidaresändningstjänster, förlängs automatiskt med två (2) år varje gång. Uppsägningen skall vara Oribium tillhanda senast fyrtiofem (45) dagar innan avtalstiden löper ut. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och skall ske via brev. Att ej betala faktura betraktas ej som uppsägning.

6. Prisförändring

Oribium har rätten att ändra avgifterna med tre (3) månaders varsel. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod drabbar prisändringen inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period. Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen mellanskillnad på avgiften.

7. Överlåtelse av Webbhotell, Internetserver och Vidarebefordran

Kund får inte överlåta avtalet utan skriftlig tillåtelse från Oribium. Oribium äger rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal om så är fallet att verksamheten eller delar av verksamheten överlåts till annan part.

8. Användarvillkor - Avstängning av Webbhotell, Internetserver och E-post

Oribium förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst eller domän. Oribium har även rätt att utan förvarning med omedelbar verkan säga upp ett avtal utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till vad som följer.

 • Spridande av olaglig, rasistisk och pornografisk information via egna webbsidor.
 • Att använda tjänsten för olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
 • Via tjänsten trakassera individer, företag eller organisationer.
 • Använda serverprogramvara och egna servrar.
 • Att ha program aktiva på våra servrar när kunden själv inte är inloggad.
 • Agerande som negativt påverkar Oribiums system, våra leverantörers system, övriga användare eller Internet i sig självt.
 • Att obehörigen försöka få åtkomst till ett konto eller en dataresurs som ej tillhör användaren i fråga.

Med otillbörligt användande avses också att våra tjänster används i samband med överföring, distribution eller leverans av massutskick eller reklammeddelanden ("skräppost", "spam", UBE, UCE, "kedjebrev", "pyramidspel" eller annan form av liknande meddelanden) utan att mottagaren i förväg givit sitt samtycke. För att samtycke skall anses föreligga krävs alltid att man själv måste anmäla sig till det aktuella utskicket/reklammeddelandet och att man därefter också måste bekräfta att anmälan är korrekt. Det är således ej tillåtet att vem som helst kan anmäla valfri e-postadress att sända reklammedelanden eller massutskick till. Man måste alltid först sända ett e-postmeddelande till den aktuella adressen där man kräver bekräftelse på att anmälan är korrekt, och att mottagaren bekräftar anmälan, innan massutskick eller reklammeddelanden får sändas till den aktuella adressen.

Med otillbörligt användande avses också spam/marknadsföring/korspostningar i Usenet-newsgroups (nyhetsgrupper) och att bidra till att skräppost levereras till våra tjänster och kunder.

Med otillbörligt användande avses också att överföra, posta, e-posta eller på annat sätt tillhandahålla material som innehåller virus eller programvarukod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra, skada eller på annat sätt begränsa funktioner i någon programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning.

Ej heller får e-post som skickas, eller indirekt skickas, till eller med hjälp av Oribiums tjänster inte:

 • Innehålla felaktiga eller förfalskade meddelandehuvuden
 • Innehålla felaktiga eller icke befintliga domännamn
 • Utnyttja en teknik eller annan metod som förvränger, döljer eller fördunklar information som identifierar ursprungsplatsen eller överföringen
 • Innehålla vilseledande adressering
 • Utnyttja någon annans domännamn eller vidarebefordras från eller via en annan leverantör utan tillåtelse från den leverantören
 • Innehålla felaktig eller vilseledande information i ämnesraden eller annat felaktigt eller vilseledande innehåll

Oribium har också rätt att efter varning säga upp detta Avtal eller begränsa tjänsten om Kundens användande av tjänsten medför avsevärd ekonomisk skada för Oribium.

9. Begränsning av Oribiums ansvar

Oribium ansvarar inte för skador eller olägenheter som uppstår på grund av brister i tjänsten. Vid tekniska fel eller brister hos Oribium reducerar Oribium priset i relation till de inskränkningar som skett. Oribium förbehåller sig rätten att bestämma huruvida prisreduktion ska göras och nivån på denna reduktion. Oribium ansvar är begränsat till prisreduktionen. Oribium ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än Oribium. Oribium ansvarar inte för ekonomisk skada som orsakas av tekniska fel eller inskränkningar. Prisreduktion tillämpas inte vid avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden.

10. Force Majeure

Oribium är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Oribiums kontroll såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om Oribiums personal omfattas), fel i annan operatörs nät eller tjänst eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

11. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i kundens webbsidor, programvara och andra filer som kunden installerat samt aktiviteter som kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet. Kunden är också ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.