Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Översikt filtrering av skräppost

Skräppost, också benämnt SPAM och Unsolicited Bulk Email (UBE), utgör ett av de stora problemen på Internet. Denna typ av brev innehåller inte sällan datorvirus, andra former av skadlig programkod eller länkar till webbplatser som innehåller skadlig programkod.

För att reducera mängden skräppost använder Oribium ett antal filter som är anslutna till våra e-postservrar för inkommande brev.

Svartlistor

Då ett brev anländer till vår e-postserver kontrolleras först avsändarens e-postserver mot internetbaserade svartlistor. I svartlistorna finns e-postservrar som är välkända för att sända stora mängder skräppost, som inte sällan innehåller skadlig programkod. Våra webbhotellskunder kan inte själva välja att acceptera inkommande brev från dessa svartlistade e-postservrar. I fallet då vi vägrar ta emot ett brev genereras ett felmeddelande som sänds till avsändarens e-postserver, som i sin tur sänder det aktuella felmeddelandet till avsändaren. Därmed riskerar man inte att ett brev försvinner, utan att vare sig avsändare eller mottagare får kännedom om att brevet ej levererats till mottagaren.

Verifiering

Då brevet mottagits av vår server för inkommande e-post genomförs verifiering att brevet ej skickats med förfalskat domännamn i avsändaradressen. För ändamålet tillämpas DKIM (DomainKeys Identified Mail) och SPF (Sender Policy Framework). För att säkerställa brevets ursprung måste avsändaren publicera sin publika nyckel då verifiering sker enligt DKIM, och ange tillåtna e-postservrar då verifiering sker enligt SPF.

Policy

Efter att inkommande brevs avsändaradress verifierats behandlas brevet enligt en policy för inkommande brev. Denna policy är specifik för varje domän. Inom ramen för den aktuella policyn sker ett antal i policyn definierade kontroller, och beroende på utfallet av dessa vidtas åtgärder som även de är definierade i policyn.

Man kan särskilja olika kategorier av funktionalitet som vår policy-server har stöd för.

Gråslistning HELO-kontroll Quota Åtkomstkontroll (ACL) SPF DKIM

Grålistning

Med grålistning kan man stoppa brev som inte sänds från riktiga e-postservrar, utan sänds från datorer som infekterats med skräpposttrojaner eller virus, eller från speciellt utformade program som används för skräppostutskick.

E-postservern genererar vid grålistning ett temporärt fel och ber avsändarens e-postserver att placera brevet i en kö och försöka sända det igen efter en stund. Många program som används för att sända skräppost förmår inte placera brev i en kö, och därför är tekniken med grålistning mycket effektiv. I många fall reducerar man skräpposten med 90% genom att använda grålistning.

Breven blir när det gäller Oribiums e-postservrar fördröjda med minst tre minuter, och vanligtvis gör e-postservern ett nytt försök att åter sända brevet inom en timme. E-postservrar med hög belastning kan dock ta längre tid på sig innan de åter sänder brevet. I vissa fall kan ett brev fördröjas mer än ett dygn. Avsändarens e-postserver har fem dygn på sig att försöka sända brevet igen. I vanliga fall tar det högst en timme innan brevet passerar filtret.

Det är naturligtvis inte bra att alla brev fördröjs. Därför registrerar man avsändarens e-postserver, avsändare, och mottagare i en databas. Vid nästa tillfälle ett brev anländer med samma kombination av uppgifter passerar brevet utan att fördröjas. Efter 60 dagar raderas uppgifterna i databasen. Sänds det inget brev med samma kombination av uppgifter under denna tid uppstår en ny fördröjning.

ClamAV

Vi använder ClamAV, ett antivirus-program speciellt avsett för att upptäcka datorvirus i bilagor till brev. Virusdatabasen uppdateras dagligen.

Rspamd

Rspamd är ett antiskräppost-program som klassificerar ett brevs innehåll och sätter poäng beroende på förekomsten av olika saker. Poäng tilldelas exempelvis på grund av att man förfalskar vilket e-postprogram som avsändaren använt sig av eller på grund av begrepp som är karaktäristiska för skräppost. För att ett brev skall klassificeras som skräppost är det ett krav att flera olika regler samverkar. Det är alltså inte tillräckligt att exempelvis ett brev innehåller ordet "Sex" för att det ska klassificeras som skräppost om det i övrigt inte finns skäl att anta att brevet är att anse som skräppost. Rspamd utför även kontroller mot ett antal DNS-baserade svartlistor, där såväl avsändarens e-postserver och webbadresser i brevtexten uppmärksammas. Den poäng ett brev får ligger till grund för om brevet klassificeras som skräppost eller ej. Man kan i brevhuvudet själv se hur många poäng ett visst brev erhållit. Grundinställningen är att fem poäng (eller stjärnor) ger en märkning som skräppost.

Vi raderar aldrig några brev. I fallet då vårt Rspamd klassificerar ett brev som skräppost, märks brevet med **SPAM** i rubriken. Därmed riskerar man inte att brevet spårlöst försvinner.

Inget är perfekt

Man måste alltid kalkylera med att en viss mängd skräppost passerar filtren. Det finns alltid också en risk att vanliga brev stoppas i filtren, även om det är ovanligt förekommande. Eftersom vi alltid returnerar ett felmeddelande till avsändaren om vi vägrar ta emot ett brev så riskerar man i vart fall inte att brev spårlöst försvinner.

Antiskräppost policy

Det inte tillåtet att använda Oribiums datorer för att skicka skräppost. Det är inte heller tillåtet att använda skräppost för att marknadsföra sin webbplats. Det är ej heller tillåtet att lägga upp sidor som möjliggör för en utomstående att använda sidan för att skicka anonym skräppost. Om du vill göra ett legitimt massutskick, som nyhetsbrev, bör du läsa vår policy för massutskick och våra Avtalsvillkor Internettjänster.